11 กรกฎาคม 2557

Published กรกฎาคม 11, 2557 by with 2 comments

คำสั่งการวงรอบ Loop หรือคำสั่งทำซ้ำ

สวัสดีครับทุกท่าน การเขียนโปรแกรมในบางกรณีโปรแกรมที่เขียนต้องทำงานอย่างหนึ่ง ๆ ซ้ำกันหลาย ๆ ครั้ง เราต้องใช้การวงรอบ Loop ในการโปรแกรมครับ บทความนี้จะนำเสนอการใช้คำสั่งการวงรอบ Loop ผมขอเรียกว่า คำสั่งทำซ้ำ ครับ
คำสั่งการวงรอบ Loop มีดังนี้
  • for
  • while

คำสั่งทำซ้ำ for ใน Python 3

รูปแบบ
for ตัวแปร in ลำดับขอบเขต :
 
  คำสั่ง
ตัวอย่างที่ 1
for c in 'word':
    print( c )

ผลลัพธ์
ตัวอย่างที่ 1
อธิบาย กำหนดให้ตัวแปร c มีลำดับอยู่ใน word (ถ้าเอาตามหลักคณิตศาสตร์ คือ เซต C มีสมาชิกเป็น w , o , r , d)แล้วแสดงสมาชิกที่อยู่ในขอบเขตนั้นออกมา
ตัวอย่างที่ 2
for count in range(1, 11):
    print(count)
ผลลัพธ์
ตัวอย่างที่ 2
 
อธิบาย กำหนดให้ตัวแปร count มีลำดับในเงื่อนไข(1, 11) คือ ไล่ตัวเลขจาก 1 ถึง 10 ไม่เอา 11 ครับ
ตัวอย่างที่ 3
for x in range(3):
    print (x)
else:
    print ('Final x = %d' % (x))

ผลลัพธ์
ตัวอย่างที่ 3

อธิบาย กำหนดให้ x มีลำดับใน range(3) แล้วแสดงลำดับออกมา ต่อมาใช้ else แสดงลำดับสุดท้ายออกมา นั้นคือ 2

ตัวอย่างที่ 4
list_of_lists = [["1, 2, 3"], ["4, 5, 6"], ["7, 8, 9"]]
for list in list_of_lists:
    for x in list:
        print (x)

ผลลัพธ์
ตัวอย่างที่ 4

อธิบาย list อยู่ในลำดับของ list_of_lists แล้ว x อยู่ในลำดับของ list ให้แสดงลำดับนั้นออกมา

คำสั่งทำซ้ำ While ใน Python 3

คำสั่งทำซ้ำ While ใน Python มีลักษณะการใช้เหมือนกันแต่จนกว่าเงื่อนไขที่กำหนดจะพบกัน เพราะการวนรอบใน Python เพื่อให้มีประสิทธิภาพ While จึงนำมาใช้จำนวนน้อยครั้ง ยกเว้นในกรณีที่มีการนำเข้าข้อมูลของผู้ใช้ที่จำเป็น

รูปแบบ
while นิพจน์:
             ข้อความสั่ง(s)


ตัวอย่างที่ 5
count = 0
while (count <= 8):
    print ('Is:', count)
    count = (count + 1)


ผลลัพธ์
ตัวอย่างที่ 5

อธิบาย กำหนดให้ตัวแปร x มีค่าเท่ากับ 0 แล้วต่อมาใช้คำสั่งทำซ้ำ While โดยในขณะที่ count น้อยกว่าหรือเท่ากับ 8 แล้วให้แสดงค่านั้นตามหลัง Is: แล้วให้ count + 1 แล้ววนรอบต่อไปจนกว่าจะเท่ากับ 8

ตัวอย่างที่ 6
while True:
    n = input("Please enter 'hello':")
    if n.strip() == 'hello':
        break

ผลลัพธ์
ตัวอย่างที่ 6
อธิบาย กำหนดให้มีค่าความจริงเป็นจริง ให้ตัวแปร x รับค่าจากผู้ใช้มาใช้ในเงื่อนไข if โดยค่าที่ได้จะเป็นจริงก็ต่อเมื่อค่า n มีค่าเป็น hello เท่านั้นแล้วจึงจะออกจากการวนรอบโดยใช้ break

ขอบคุณครับ

2 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็นได้ครับ :)