21 มีนาคม 2558

Published มีนาคม 21, 2558 by with 0 comment

List ใน Python

ในภาษา Python ไม่มีข้อมูลชนิดอาร์เรย์ (array) เหมือนกับภาษาอื่น แต่สามารถใช้ข้อมูลชนิดลิสต์แทนอาร์เรย์ได้ โดยชื่อชนิดลิสต์ คือ list

ข้อมูลชนิดนี้จะเรียงต่อกันในลิสต์ของตัวแปรและคั่นข้อมูลด้วยเครื่องหมาย , ครอบด้วยเครื่องหมาย square brackets [" และ "]
มีลักษณะดังนี้


[1,2,3,4,5,6]


สามารถดึงข้อมูลจากลิสต์มาใช้งานได้ดังนี้


a = [1,2,3,4,5,6]
print(a[2])


และ


b = [[1, 2], [3, 4]]
print(b[0][0])


การดำเนินการลิสต์

 • len() เป็นคำสั่งนับจำนวนสมาชิกในลิสต์

 • list+list เป็นคำสั่งรวมสมาชิกของลิสต์
  ตัวอย่างเช่น


  [1, 2] + [3, 4]


  ผลลัพธ์


  [1, 2, 3, 4]


 • เช็คสมาชิกในลิสต์ เช่น


  3 in [1, 2, 3]


  ผลลัพธ์


  True


 • เพิ่มข้อมูลเข้าไปยังข้อมูลชนิด List

ใช้คำสั่ง

list.append(วัตถุ)


 • Iteration เป็นการแยกข้อมูลออกมาจากลิสต์ เช่น


  for x in [1, 2, 3]: print (x),


  ผลลัพธ์


  1 2 3


 • คำสั่ง insert(x,y) เป็นคำสั่งสำหรับเพิ่มข้อมูลเข้าไปแซงข้อมูลในตำแหน่งนั้น โดย x เป็น ตำแหน่ง index และ y เป็นข้อมูลที่ต้องการแทนที่
  ตัวอย่าง

  a= [1,2,3,4,5]
  a.insert(1,"hi")
  print(a)

  ผลลัพธ์
  [1, 'hi', 2, 3, 4, 5]

อ่านเพิ่มเติม ข้อมูลชนิดอาร์เรย์ (array)

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นได้ครับ :)