21 มีนาคม 2558

Published 3/21/2558 by with 0 comment

List ใน Python

ในภาษา Python ไม่มีข้อมูลชนิดอาร์เรย์ (array) เหมือนกับภาษาอื่น แต่สามารถใช้ข้อมูลชนิดลิสต์แทนอาร์เรย์ได้ โดยชื่อชนิดลิสต์ คือ list
ข้อมูลชนิดนี้จะเรียงต่อกันในลิสต์ของตัวแปรและคั่นข้อมูลด้วยเครื่องหมาย , ครอบด้วยเครื่องหมาย square brackets [" และ "]
มีลักษณะดังนี้

[python]
[1,2,3,4,5,6]
[/python]

สามารถดึงข้อมูลจากลิสต์มาใช้งานได้ดังนี้

[python]
a = [1,2,3,4,5,6]
print(a[2])
[/python]

และ

[python]
b = [[1, 2], [3, 4]]
print(b[0][0])
[/python]

การดำเนินการลิสต์

 • len() เป็นคำสั่งนับจำนวนสมาชิกในลิสต์

 • list+list เป็นคำสั่งรวมสมาชิกของลิสต์
  ตัวอย่างเช่น

  [python]
  [1, 2] + [3, 4]
  [/python]

  ผลลัพธ์

  [python]
  [1, 2, 3, 4]
  [/python]


 • เช็คสมาชิกในลิสต์ เช่น

  [python]
  3 in [1, 2, 3]
  [/python]

  ผลลัพธ์

  [python]
  True
  [/python]


 • เพิ่มข้อมูลเข้าไปยังข้อมูลชนิด List


ใช้คำสั่ง

[python]list.append(วัตถุ)[/python]


 • Iteration เป็นการแยกข้อมูลออกมาจากลิสต์ เช่น

  [python]
  for x in [1, 2, 3]: print (x),
  [/python]

  ผลลัพธ์

  [python]
  1 2 3
  [/python]


 • คำสั่ง insert(x,y) เป็นคำสั่งสำหรับเพิ่มข้อมูลเข้าไปแซงข้อมูลในตำแหน่งนั้น โดย x เป็น ตำแหน่ง index และ y เป็นข้อมูลที่ต้องการแทนที่
  ตัวอย่าง
  [python]
  a= [1,2,3,4,5]
  a.insert(1,"hi")
  print(a)
  [/python]
  ผลลัพธ์
  [python][1, 'hi', 2, 3, 4, 5][/python]


อ่านเพิ่มเติม ข้อมูลชนิดอาร์เรย์ (array)

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นได้ครับ :)