12 กรกฎาคม 2559

Published กรกฎาคม 12, 2559 by with 0 comment

ทำ NLP ในภาษา Python : แก้ไขการลืมเปลี่ยนภาษาเวลาพิมพ์

เราสามารถทำโปรแกรมแก้ไขการลืมเปลี่ยนภาษาเวลาพิมพ์ในภาษาไพทอนได้ง่าย ๆ โดยใช้โค้ดที่ไม่ซับซ้อนมากนัก ดังนี้


ผมใช้วิธีสร้าง dict ชื่อ dictdata ขึ้นมา สำหรับใช้เก็บข้อมูลแป่นพิมพ์ระหว่างภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ และสร้างฟังก์ชันทั้งสองครอบคำสั่งภายในไว้ โดยใช้การค้นหาอ้างอิงตัวอักษรใน dict ธรรมดาโดยใช้ try except ดักข้อผิดพลาดไว้ ลูปจนครบทุกตัวแล้วส่งค่าออกมา
# เขียนโดย วรรณพงษ์ ภัททิยไพบูลย์
dictdata={'Z':'(','z':'ผ','X':')','x':'ป','C':'ฉ','c':'แ','V':'ฮ','v':'อ','B':'ฺ','b':'ิ','N':'์','n':'ื','M':'?','m':'ท','<':'ฒ',',':'ม','>':'ฬ','.':'ใ','?':'ฦ','/':'ฝ',
'A':'ฤ','a':'ฟ','S':'ฆ','s':'ห','D':'ฏ','d':'ก','F':'โ','f':'ด','G':'ฌ','g':'เ','H':'็','h':'้','J':'๋','j':'j','K':'ษ','k':'า','L':'ศ','l':'ส',':':'ซ','"':'.',"'":"ง",':':'ซ',';':'ว',
'Q':'๐','q':'ๆ','W':'"','w':'ไ','E':'ฎ','e':'ำ','R':'ฑ','r':'พ','T':'ธ','t':'ะ','Y':'ํ','y':'ั','U':'๊','u':'ี','I':'ณ','i':'ร','O':'ฯ','o':'น','P':'ญ','p':'ย','{':'ฐ','[':'บ','}':',',']':'ล','|':'ฅ',']':'ฃ',
'~':'%','`':'_','@':'๑','2':'/','#':'๒','3':'-','$':'๓','4':'ภ','%':'๔','5':'ถ','^':'ู','6':'ุ','&':'฿','7':'ึ','*':'๕','8':'ค','(':'๖','9':'ต',')':'๗','0':'จ','_':'๘','-':'ข','+':'๙','=':'ช'}

def texttothai(data):
 data = list(data)
 data2 = ""
 for a in data:
  try:
   a = dictdata[a]
  except:
   a = a
 data2+=a
return data2

def texttoeng(data):
 data = list(data)
 data2 = ""
 dictdataeng= {v: k for k, v in dictdata.items()}
 for a in data:
  try:
   a = dictdataeng[a]
  except:
   a = a
  data2+=a
 return data2

a="l;ylfu8iy["
a=texttothai(a)
b="นามรสนอำันี"
b=texttoeng(b)
print(a) # สวัสดีครับ
print(b) # ok,iloveyou

ติดตามบทความต่อไปนะครับ
ขอบคุณครับ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นได้ครับ :)