20 ตุลาคม 2559

Published ตุลาคม 20, 2559 by with 0 comment

Neural network models (supervised) ใน scikit-learn

ใน scikit-learn 0.1.18 รุ่นถัดไป จะมีความสามารถใหม่เพิ่มเข้ามา หนึ่งในนั้น คือ Neural network models (supervised)

จาก

[python]>>> from sklearn.neural_network import MLPClassifier
>>> X = [[0., 0.], [1., 1.]]
>>> y = [0, 1]
>>> clf = MLPClassifier(algorithm='l-bfgs', alpha=1e-5, hidden_layer_sizes=(5, 2), random_state=1)
>>> clf.fit(X, y)
MLPClassifier(activation='relu', algorithm='l-bfgs', alpha=1e-05,
batch_size='auto', beta_1=0.9, beta_2=0.999, early_stopping=False,
epsilon=1e-08, hidden_layer_sizes=(5, 2), learning_rate='constant',
learning_rate_init=0.001, max_iter=200, momentum=0.9,
nesterovs_momentum=True, power_t=0.5, random_state=1, shuffle=True,
tol=0.0001, validation_fraction=0.1, verbose=False,
warm_start=False)
>>> clf.predict([[2., 2.], [-1., -2.]])
array([1, 0])[/python]

อ่านเอกสารได้ที่ http://scikit-learn.org/stable/modules/neural_networks_supervised.html

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นได้ครับ :)