Skip to content

Link

ฟิสิกส์สุริยะ คือ อะไร ?
ฟิสิกส์สุริยะ (solar physics) เป็นสาขาหนึ่งของฟิสิกส์ที่ศึกษาปรากฎการณ์ธรรมชาติและสมบัติทางฟิสิกส์ของดวงอาทิตย์

ในภาษา Python สามารถศึกษาฟิสิกส์สุริยะได้โดยใช้โมดูล SunPy
อ่านเอกสารได้ที่ http://sunpy.org/

1

สวัสดีผู้อ่านที่สนใจด้านดาราศาสตร์ทุกท่านครับ บทความชุด "ดาราศาสตร์กับ Python" จะพาผู้อ่านไปเขียนโปรแกรมพร้อมกับเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ไปพร้อมกันครับ ...continue reading "ดาราศาสตร์กับ Python : หาระยะห่างระหว่างดวงดาว"

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ บทความนี้ผมจะพาผู้อ่านไปจำลองเซลล์ประสาทด้วย NEURON ใน Python กันครับ ...continue reading "จำลองเซลล์ประสาทด้วย NEURON ใน Python"

2

ในการทำงานเอกสารส่วนใหญ่ โปรแกรมยอดนิยมในการพิมพ์เอกสารในไทยตอนนี้ คือ โปรแกรม Microsoft Office Word ใช้งานกันมากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาไทย  ...continue reading "ทำ Template เอกสาร docx ด้วย docxtpl ในภาษาไพทอน"

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ บทความนี้ผมจะพาผู้อ่านไปแนะนำการสร้างกราฟแสดงข้อมูลด้วย python-nvd3 ในภาษาไพทอนกันครับ ...continue reading "สร้างกราฟแสดงข้อมูลด้วย python-nvd3"

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ บทความนี้ผมจะพาผู้อ่านไปติดตั้งเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในภาษาไพทอนกันครับ ...continue reading "ติดตั้งเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในภาษาไพทอน"

หลังจากบทความที่แล้ว ผมพาผู้อ่านไปรู้จักกับโมดูล pyke บทความนี้ผมจะพาผู้อ่านไปแนะนำการเขียนโปรแกรมเชิงตรรกะในภาษาไพทอนด้วย pyDatalog กันครับ ...continue reading "เขียนโปรแกรมเชิงตรรกะในภาษาไพทอนด้วย pyDatalog"