Skip to content

Python สำหรับนักอุตุนิยมวิทยา

ภาษา Python เป็นอีกภาษาหนึ่งที่ถูกใช้งานในการวิเคราะห์ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา ไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหว พยากรณ์อากาศ เป็นต้น

งานพยากรณ์อากาศ

  • pytroll เป็นโครงการที่นำภาษา Python มาใช้วิเคราะห์ข้อมูลจากดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา DMI และ SMHI - http://www.pytroll.org/

กำลังเพิ่มเติมข้อมูล