Skip to content

สัทอักษรสากล (International Phonetic Alphabet ย่อว่า IPA) เป็นตัวอักษรที่เป็นสัญลักษณ์แทนเสียงพูดของมนุษย์โดยสามารถใช้แทนเสียงภาษาทุกภาษาในโลกเป็นระบบเดียวกัน ...continue reading "หาสัทอักษรสากลด้วย Python"

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ บทความนี้ผมจะพาผู้อ่านไปเขียนโปรแกรมถอดเสียงภาษาไทยเป็น Latin ด้วยภาษา Python ...continue reading "ทำ NLP ในภาษา Python : ถอดเสียงภาษาไทยเป็น Latin"

เราสามารถทำโปรแกรมแก้ไขการลืมเปลี่ยนภาษาเวลาพิมพ์ในภาษาไพทอนได้ง่าย ๆ โดยใช้โค้ดที่ไม่ซับซ้อนมากนัก ดังนี้ ...continue reading "ทำ NLP ในภาษา Python : แก้ไขการลืมเปลี่ยนภาษาเวลาพิมพ์"

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ ช่วงนี้ผมกำลังพัฒนา PyThaiNLP ผมจึงได้สืบค้นหาคลังข้อมูลชนิดของคำในภาษาไทยและผมค้นเจอ Orchid Corpus ซึ่งเป็นคลังบทความ การกำกับประโยค และชนิดของคำในภาษาไทย เป็นไฟล์ดิบ ...continue reading "ทำ NLP ในภาษา Python : Postaggers ภาษาไทย"

2

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ บทความชุดทำ NLP ในภาษา Python เรื่อง นับจำนวนคำ ...continue reading "ทำ NLP ในภาษา Python : นับจำนวนคำ"

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ บทความนี้ผมจะขอแนะนำโมดูลการประมวลผลภาษาธรรมชาติ NLP ภาษาจีนใน Python กันครับ ...continue reading "การประมวลผลภาษาธรรมชาติภาษาจีนด้วย Python"