16 กรกฎาคม 2561

Published กรกฎาคม 16, 2561 by with 1 comment

นามสกุลไฟล์ Python

Python มีนามสกุลไฟล์หลายไฟลดังนี้
 • *.py - ไฟล์สคริปต์ภาษาไพทอน
 • *.py3 - (ไม่ค่อยพบเห็น) ไฟล์สคริปต์ Python3 ; ไฟล์สคริปต์ Python3 ส่วนใหญ่มักใช้ "*.py" ไม่ใช่ "*.py3"
 • *.pyc - ไฟล์สคริปต์ที่ถูกคอมไพล์ (Bytecode)
 • *.pyo - ไฟล์สคริปต์ที่ถูกคอมไพล์โดยถูกปรับแต่งประสิทธิภาพ (As of Python3.5, Python will only use pyc rather than pyo and pyc)
 • *.pyw - ไฟล์ Python สำหรับ Windows โดยรันด้วย pythonw.exe
 • *.pyx - Cython src ที่แปลงไปเป็น C/C++
 • *.pyd - โค้ด Pythonที่ถูกสร้างเป็น Windows DLL
 • *.pxd - Cython script which is equivalent to a C/C++ header
 • *.pyi - MyPy stub
 • *.pyi - Stub file (PEP 484)
 • *.pyz -เป็นโค้ด Python ที่ถูกบีบอัดไว้ (PEP 441)
 • *.pywz - เป็นโค้ด Python ที่ถูกบีบอัดสำหรับ MS-Windows (PEP 441)
 • *.py[cod] - wildcard notation in ".gitignore" that means the file may be "*.pyc", "*.pyo", or "*.pyd"
 • *.rpy - โค้ด RPython
 • *.pyde - ไฟล์โค้ด Python ที่ถูกใช้ใน Processing (https://processing.org/)
 • *.pyp - Py4D Python Plugin
 • *.pyt - Python declaration file
 • *.xpy - ไม่รู้จัก
 • *.ipynb - ไฟล์ Jupyter Notebook

ที่มา http://dcjtech.info/topic/python-file-extensions/
Read More