30 มิถุนายน 2557

Published มิถุนายน 30, 2557 by with 0 comment

การรับค่าตัวแปรและแสดงค่าตัวแปรใน Python 3

สวัสดีครับ บทความนี้จะพูดถึงเรื่อง การรับค่าตัวแปรและแสดงค่าใน Python 3 ครับ  ทำไมต้องมีตัวแปร  บทนิยมของตัวแปร คือ ลักษณะของข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงได้ แสดงโดยใช้สัญลักษณ์ เช่น ตัวแปร X , Y ในเรื่องกราฟแกน X , Y ทางคณิตศาสตร์ เป็นต้น
ตัวแปรทำให้มีความง่ายต่อการเรียกใช้งานข้อมูล ถ้าจะเปรียบเทียบ ผมขอเปรียบเทียบแบบง่าย ๆ ครับ ตัวแปรก็เหมือนกับช่องว่างในกรอกข้อมูลในเอกสารต่าง ๆ ครับ

กฎการตั้งชื่อตัวแปรใน Python 3

  1. ห้ามตั้งชื่อตัวแปรให้ตรงกับคีย์เวิร์ดของ Python 3 โดยมีคีย์เวิร์ด ดังนี้  False class finally is return None continue for lambda try True def from nonlocal while and del global not with as elif if or yield assert else import pass break except in raise แต่สามารถใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ได้ ห้ามใช้ตัวพิมพ์เล็ก
  2. ห้ามใช้อักษระสัญลักษณ์ เช่น / * - + # ! - % $ เป็นต้น
  3. ห้ามใช้ตัวเลข
  4. ไม่เว้นว่าง

รูปแบบการรับค่าตัวแปรใน Python 3

จะเป็นตัวเลขหรือข้อความก็ได้ครับ

>> ตัวแปร = input()

ตัวอย่างในรูปแแบบข้อความ เช่น
>>> name = input("What is your name? ")
แล้วรันจะได้ผลลัพท์ มีให้กรอกข้อความครับ
What is your name?                     

สมมุติให้ผมกรอกว่า tonatn
What is your name? tontan

ตัวอย่างในรูปแบบตัวเลข
>> a = int(input("input1: "))


การแสดงค่าหรือดึงค่าจากตัวแปรมาใช้งานใน Python 3

>> ตัวแปร

ตัวอย่างเช่น

>> name

ก็จะแสดงผลลัพท์ค่าตัวแปร
'tontan'
หรือ print name
ก็แสดงค่าตัวแปรเช่นกันครับ

ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมใน Python 3 โดยใช้ตัวแปรรวมด้วย

โปรแกรมบวกเลข
>>> a = int(input("input1: "))
input1: 1
>>> b = int(input("input1: "))
input1: 3
>>> print ("=" , a + b)
= 4

ขอบคุณครับ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นได้ครับ :)