7 มิถุนายน 2558

Published มิถุนายน 07, 2558 by with 0 comment

เริ่มต้นทำวิดีโอด้วย OpenCV กับ Python

หลังจากบทความที่แล้ว ผมพาผูอ่านไปเรียนรู้ รูปภาพ OpenCV กับ Python กันมาแล้ว บทความนี้ผมจะพาผู้อ่านไปเริ่มต้นทำวิดีโอด้วย OpenCV กับ Python

มีคำสั่งที่ควรรู้ดังนี้ cv2.VideoCapture(), cv2.VideoWriter() , cv2.cvtColor()

คำสั่ง cv2.cvtColor()


เป็นคำสั่งสำหรับเปลี่ยนสีของรูปภาพและวิดีโอ โดยมีการใช้งานดังนี้

[python]
cv2.cvtColor(ตัวแปรที่เก็บรูปภาพหรือวิดีโอ,ค่าสีที่เปลี่ยน)
[/python]

มีค่าสีที่เปลี่ยนดังนี้ครับ

  • จาก BGR → Gray ใช้ cv2.COLOR_BGR2GRAY

  • จาก BGR → HSV ใช้ cv2.COLOR_BGR2HSV

  • ไม่เปลี่ยนสี ใช้ 0


จับภาพวิดีโอจากกล้องด้วย OpenCV กับ Python


เราสามารถทำ live stream วิดีโอด้วย OpenCV กับ Python ได้ ด้วยการสร้างวัตถุ VideoCapture ขึ้นมาจาก OpenCV ครับ ใช้คำสั่ง

[python]
cv2.VideoCapture(ลำดับของกล้อง)
[/python]

ในคอมพิวเตอร์บางเครื่องมีกล้องหลายกล้อง เช่น มีกล้องอยู่ 2 ตัว ลำดับของกล้องจะอยู่ในช่วง 0 - 1 ครับ ถ้ามีกล้องแค่ตัวเดียวใช้คำสั่ง

[python]
cv2.VideoCapture(0)
[/python]

เมื่อนำคำสั่ง cv2.VideoCapture() มาทำ live stream โชว์จากกล้องบนคอมพิวเตอร์

[python]
import cv2

cap = cv2.VideoCapture(0)

while(True):
# จับภาพแบบ frame ต่อ frame
ret, frame = cap.read()

# กำหนดค่าสีจาก frame เป็น cv2.COLOR_BGR2GRAY สีแบบเทา
gray = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

# แสดงผลของ frame
cv2.imshow('frame',gray)
if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
break

# แสดงภาพจากกล้อง
cap.release()
cv2.destroyAllWindows()
[/python]

cap.read() จะคืนค่าบูลีน (True/False) จะคืนค่า True ถ้าเฟรมมีอ่านอย่างถูกต้องครับ
ผลลัพธ์

จับภาพวิดีโอจากกล้องด้วย OpenCV กับ Python

เล่นวิดีโอจากไฟล์


สำหรับผู้ใช้ Python 2.7 หรือ Python 3 ที่ติดตั้งจากไฟล์ cv2.pyd ให้เข้าไปยังโฟลเลอร์ OpenCV ที่แตกไฟล์ เข้าไปยัง opencv\sources\3rdparty\ffmpeg ทำการคัดลอก opencv_ffmpeg.dll หรือ opencv_ffmpeg_64.dll (ขึ้นอยู่กับเวชั่น Python ที่ใช้) ไปไว้ที่ C:\Python27\
ทำการเปลี่ยนชื่อไฟล์ โดยขึ้นอยู่กับรุ่น OpenCV ตัวอย่างเช่น OpenCV 3,0,0 เปลี่ยนชื่อไฟล์เป็น
opencv_ffmpeg300.dll หรือ opencv_ffmpeg300_64.dll.

ใช้คำสั่ง cv2.VideoCapture() เหมือนกับข้างบน แต่เพียงเราใส่ชื่อไฟล์วิดีโอเข้าไป

[python]
cv2.VideoCapture(ไฟล์วิดีโอ)
[/python]

ตัวอย่างเช่น

[python]
import cv2

cap = cv2.VideoCapture('เพลง.mp4')

while(cap.isOpened()):
ret, frame = cap.read()

# กำหนดค่าสีจาก frame เป็น cv2.COLOR_BGR2GRAY สีแบบเทา
gray = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

cv2.imshow('frame',gray)
if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
break

cap.release()
cv2.destroyAllWindows()
[/python]

ผลลัพธ์

เล่นวิดีโอจากไฟล์ด้วย OpenCV กับ Python

จะเห็นได้ว่า วิดีโอถูกเล่นแต่ไม่มีเสียงครับ

อัดวิดีโอ


ใช้คำสั่ง cv2.VideoWriter() ในการอัดวิดีโอลงไฟล์ครับ

[python]
cv2.VideoWriter(ชื่อไฟล์วิดีโอ,fourcc, จำนวนเฟรมต่อวินาที, (ขนาดแกน x,ขนาดแกน y))
[/python]

โดยต้องระบุ FourCC code ที่บันทึกลงไปด้วย และกำหนดจำนวนเฟรมต่อวินาที (fps) ขนาดของวิดีโอ ใช้คำสั่ง

[python]
cv2.VideoWriter_fourcc(FourCC code)
[/python]

ในการระบุ FourCC code โดยมี video codec ที่ทำงานได้โดยไม่ได้ลง video codec เพิ่มดังนี้

  • บน Fedora: DIVX, XVID, MJPG, X264, WMV1, WMV2

  • บน Windows: DIVX, XVID[python]
import cv2

cap = cv2.VideoCapture(0)

# Define the codec and create VideoWriter object
fourcc = cv2.VideoWriter_fourcc(*'XVID') # กำหนด FourCC code
out = cv2.VideoWriter('output.avi',fourcc, 20.0, (640,480))

while(cap.isOpened()):
ret, frame = cap.read()
if ret==True:
frame = cv2.flip(frame,0)

# write the flipped frame
out.write(frame)

cv2.imshow('frame',frame)
if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
break
else:
break

# Release everything if job is finished
cap.release()
out.release()
cv2.destroyAllWindows()
[/python]

กด Q เพื่อออกจาการอัดวิดีโอ
ผลลัพธ์
จะได้ไฟล์ output.avi ซึ่งบันทึกวิดีโอจากกล้องไว้ครับ

อธิบายคำสั่งเพิ่มเติม
คำสั่ง isOpened() เป็นคำสั่งสำหรับตรวจเช็คว่าทุกอย่างพร้อมใช้งานหรือไม่ โดยจะคืนค่าบูลีน (True/False)

ติดตามบทความต่อไปนะครับ
ขอบคุณครับ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นได้ครับ :)